KUPON
SZABÁLYZAT

logo

Simple - Általános Felhasználási Feltételek – Kuponok

Simple - Általános Felhasználási Feltételek – Kuponok fejezet:

304. A Szolgáltató saját döntési és diszkrecionális jogkörében eljárva jogosult bármikor a Simple Rendszerben és applikációban elérhető szolgáltatások, termékek árából árengedményt adni. A Szolgáltató ezen árengedményre való jogosultság igazolására elektronikus formátumú eszközöket (a továbbiakban: Kupon) bocsáthat ki, amelyek a Felhasználókat az előzetesen feltüntetett mértékű árengedményre jogosítják fel egy későbbi vásárlásuk során. Ezek az árengedmények és árengedményre jogosító Kuponok a Felhasználók vagy a Felhasználók egy meghatározott csoportja számára azonos feltételek mellett kerülnek biztosításra. Az árengedményre való jogosultság feltételeit a Szolgáltató a Kuponon vagy az adott promóció feltételeiben, szabályzatában előzetesen rögzíti és teszi előzetesen elérhetővé a Felhasználók számára.

305. Az árengedményre jogosító Kuponok nem minősülnek utalványnak, a Kuponok csupán a kedvezményre való jogosultság igazolására szolgáló elektronikus eszközök, amelyek használata szükséges az árengedmény érvényesítéséhez.

306. Az árengedmények különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak lehetnek:
a) Összegszerű árengedmény: egy meghatározott pénzösszegű árengedmény igénybe vételére jogosít,
b) Százalékos árengedmény: egy meghatározott százalékos mértékű árengedmény igénybe vételére jogosít.

307. A Szolgáltató jogosult az árengedményekre való jogosultságot előre meghatározott feltételekhez kötni, de jogosult ilyen jogosultság megszerzésére vonatkozó feltételek nélkül is árengedményt biztosítani a Felhasználóknak azzal, hogy a Felhasználóknak vagy a Felhasználók meghatározott csoportjának az árengedményt azonos feltételekkel, illetve esetekben nyújtja.

308. Amennyiben a Szolgáltató az árengedményre való jogosultságot feltételhez köti, a Szolgáltató az engedményről szóló közleményében és kommunikációjában előre, a Felhasználókra vagy a Felhasználók valamely meghatározott csoportjára azonos módon meghatározza az engedményre való jogosultság személyi, tárgyi, időbeli és egyéb releváns feltételeit.

309. A Szolgáltató jogosult a Felhasználók mindegyikére, vagy csak a Felhasználók egy meghatározott körére, csoportjára, vagy csak meghatározott Felhasználókra vonatkozó árengedményt alkalmazni.

310. Az árengedmények nem válthatók pénzre. Az árengedmény teljes értéke levonásra és felhasználásra kerül akkor is, ha a megvásárolt termék vagy szolgáltatás díja nem éri el az árengedmény összegét.

311. Egy fajta árengedmény csak egy vásárlásra, illetve fizetési tranzakcióra használható fel, az árengedmény mértéke nem osztható meg, az árengedmény részletekben nem használható fel.

312. Az árengedmények más kedvezményekkel összevonhatók. Ha az árengedmény feltételeit tartalmazó Kupon maga másként nem rendelkezik, egy vásárlás, illetve tranzakció során az árengedmény csak egyszer használható fel.

313. A Kuponok tartalmazzák az adott árengedményre vonatkozó speciális rendelkezéseket, így különösen, de nem kizárólagosan:
a) az árengedmény típusát és az azzal elérhető előnyt,
b) az árengedmény érvényességi idejét, amely időn belül az árengedmény felhasználható,
c) az árengedmény konkrét feltételeit és érvényesítésének módját,
d) azon termék, szolgáltatás megjelölését, amelyre az árengedmény vonatkozik,
e) az Üzleti Partner megjelölését, amelynek a szolgáltatására, termékére az árengedmény vonatkozik.

314. Az árengedmény az érvényességi idő lejártát követően nem érvényesíthető.

315. A Felhasználó az árengedményre való jogosultság megszerzésével, illetve megszerzési feltételekhez nem kötött árengedmény esetében az árengedmény felhasználásával automatikusan elfogadja az árengedményre való jogosultság megszerzésének, felhasználásának Kuponon, illetve az engedményről szóló közleményben, kommunikációban meghatározott feltételeit és szabályait.

316. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bármikor, előzetes értesítés nélkül egyoldalúan jogosult az árengedményt visszavonni, az árengedmény típusát, értékét, érvényességi idejét, megszerzési és/vagy felhasználási feltételeit egyoldalúan megváltoztatni. A Szolgáltató ilyen egyoldalú módosításról a Simple Applikáción belül tájékoztatja a Felhasználókat.

317. A Felhasználót megillető árengedményeket igazoló Kuponokat a Simple Applikáció tárolja elektronikusan a Felhasználó Simple Rendszerben regisztrált felhasználói fiókja alatt. A Felhasználót megillető árengedményeket igazoló Kuponok a Simple Applikációban a Kuponjaim ikonra kattintva, illetve a www.simple.hu honlapon érhetők el. A Felhasználó az adott árengedményt igazoló Kupont a vásárlási folyamatban tudja felhasználni oly módon, hogy az adott igénybe venni kívánt szolgáltatás fizetési folyamatában a zöld kupon gombra kattintva listázásra kerülnek az adott szolgáltatásban a Felhasználó által igénybe vehető, aktív árengedmények és az azokat igazoló Kuponok, a Felhasználó ezek közül kiválasztja a kívánt árengedményt és az azt igazoló Kupont. Egy fizetési folyamatban csak egy árengedmény és egy azt igazoló Kupon választható ki.

318. A Felhasználó által felhasznált árengedmény és az azt igazoló Kupon a Felhasználót megillető árengedmények és az azokat igazoló Kuponok listájából a felhasználását követően törlésre kerül, eltűnik. A fel nem használt, lejárt árengedmény és az azt igazoló Kupon a Felhasználót megillető árengedmények és az azokat igazoló Kuponok listájában először inaktívvá válik, majd ezt követően törlésre kerül.

319. Az árengedményekre való jogosultságot igazoló Kuponok bármilyen módosítása, többszörözése, megosztása, utánképzése, másolása, hamisítása, árusítása, kereskedelme, megvételre, értékesítésre felajánlása, hirdetése tilos.

320. A Szolgáltató kizárja felelősségét az árengedményekre való jogosultságot igazoló Kuponok elveszéséből, nem megfelelő kezeléséből, jogellenes vagy a jelen ÁFF-be vagy az árengedmény feltételeibe ütköző felhasználásából a Felhasználót ért valamennyi kárért. A Szolgáltató nem felel továbbá az árengedménnyel érintett termék vagy szolgáltatás elérhetőségéért, minőségéért, mennyiségéért, megfelelőségéért, az árengedmény és az arra való jogosultságot igazoló Kupon Üzleti Partnernél történő felhasználhatóságáért, az árengedmény érvényesítése és az azt igazoló Kupon felhasználása során a Felhasználót ért bármilyen sérelemért, sérülésért, költségért vagy kárért, ezért az adott árengedményt biztosító, illetve az arra való jogosultságot igazoló Kupont elfogadó Üzleti Partner tartozik felelősséggel a Felhasználó felé. A Felhasználó az árengedmény érvényesítésével, az arra való jogosultságot igazoló Kupon felhasználásával, az árengedménnyel érintett termékkel, illetve szolgáltatással kapcsolatos szavatossági és bármilyen igényét csak az adott árengedményt nyújtó, illetve az arra való jogosultságot igazoló Kupont elfogadó Üzleti Partnerrel szemben jogosult érvényesíteni, a Szolgáltatóval szemben nem.

321. A Felhasználó az általa a Simple Applikációban szerzett, kapott árengedményt a Simple Applikációban regisztrált más Felhasználóra átruházhatja, az átruházásra oly módon kerül sor, hogy a Felhasználó az árengedményre való jogosultságot igazoló Kupont Android, iOS és Huawei operációs rendszerű Mobileszközön a Simple Applikáción belül más Simple Applikációban regisztrált Felhasználónak továbbküldi. A Kupon ilyen továbbküldésére a Simple Applikáció Pénztárcám menüpontja Kuponok almenüjében van lehetőség. A Kuponok továbbküldésére egyebekben a Belépőjegyek továbbküldésére vonatkozó fenti szabályok vonatkoznak.